vrijdag 1 december 2017

We staan voor een doorbraak

Inmiddels is het alweer de laatste maand van 2017. Een feestmaand!Voor velen was het een heftig jaar en zo zal de decembermaand ook eindigen. Heftig!Maar we zijn met zijn allen wel iets naars aan het afronden.We staan voor een doorbraak.En het is tijd; we zijn er aan toe.
Begin december gebeurt er een heleboel.
We hebben het vierkant tussen Saturnus en Cheiron achter de rug.
Helaas wordt dit nare vierkant nog geaccentueerd door actuele standen.
Niet in de laatste plaats vanwege de Volle Maan op 11 graden Boogschutter/Tweelingen.
Hierbij wordt ook nog eens een exact vierkant met Neptunus gemaakt.
De chaos in ons leven lijkt compleet. We zijn het zat en we willen hieruit komen.
Mercurius besluit tijdens de Volle Maan Retrograde te gaan, terwijl deze planeet van communicatie en handel zich ook precies verbindt met Saturnus.
Aan de ene kant is er verwarring en chaos, maar aan de andere kant komt er ook een serieuze stroming op gang. Een intentie om knopen te ontwarren.
We merken hier de dagen ervoor ook al iets van, want Mercurius staat al in de schaduwfase [ingegaan op 15 nov]. Mercurius loopt tot 22/23 december Retrograde.
We kunnen weer projecten afmaken die zijn  blijven liggen; mensen bezoeken die uit het oog zijn verloren; kortom met zaken bezig zijn, waar we een poosje geen tijd voor hebben gehad. Verkeer krijgt oponthoud; discussies kunnen uit de hand lopen en afspraken afgezegd worden, maar verder heeft deze Mercurius Retrograde toch ook veel positieve kanten voor ons, zolang we niet te veel willen forceren.
De hele week staat in het teken van deze Retrograde en de Volle Maan.
Het thema van de Volle Maan is:
Hiervoor heb ik het exacte tijdstip genomen en de kaart bestudeerd.
Ik kwam tot de volgende conclusie:
Jouw waarheid versus mijn waarheid,
maar ook: “ik laat niet meer toe dat jij over mijn grenzen gaat”.
Want de huisverdeling 6 en 12 zegt veel over dienstbaarheid, opoffering en manipulatie.
Al te dienstbaar betekent namelijk ook, dat wij over onze grenzen gaan
en dat is weer niet goed voor onze gezondheid.
Gevoelsmatig kunnen we ons er alleen voor voelen staan,
Maar we beseffen ook dat wij zelf verantwoordelijk zijn
voor ons eigen geluk en voor onze conditie.
De hele maand zijn we bezig met gezondheidsissues;
we krijgen belangstelling voor andere levensstijlen, een dieet ed.
We willen meer sporten, gezonder bewegen, een sterke conditie krijgen.
We willen anderen helpen, maar niet meer ten koste van onszelf!
Fijne Volle Maan!
©astromedium annette kok
Google Translate
In the meantime it is already the last month of 2017. A festive month!
For many it was a fierce year and so the December month will end. Fiercely!
But we are all about to finish something bad.
We are facing a breakthrough.
And it is time; we are ready.
A lot will happen at the beginning of December.
We have the square between Saturn and Chiron behind us.
Unfortunately, this nasty square is accentuated by current positions.
Not in the last place because of the Full Moon at 11 degrees Sagittarius / Gemini.
Here, an exact square with Neptune is also made.
The chaos in our lives seems complete. We are fed up and we want to get out of this.
Mercury decides to go Retrograde during the Full Moon, while this planet of communication and trade also connects exactly with Saturn.
On the one hand, there is confusion and chaos, but on the other hand, there is also a serious current. An intention to untangle knots.
We notice a little bit of it in the days before, because Mercury is already in the shadow phase [to start on Nov. 15]. Mercury runs until 22/23 December Retrograde.
We can finish projects that have remained; to visit people who have lost sight of; In short, doing business, for which we have not had time for a while. Traffic gets delays; discussions can get out of hand and agreements are canceled, but otherwise this Mercury Retrograde also has many positive sides for us, as long as we do not want to force too much.
The entire week is dedicated to this Retrograde and the Full Moon.
The theme of the Full Moon is:
For this I took the exact time and studied the map.
I came to the following conclusion:
Your truth versus my truth,
but also: “I will not allow you to cook beyond my limits”.
Because the division of houses 6 and 12 says a lot about service, sacrifice and manipulation
Being too serviceable also means that we go beyond our limits
and that is not good for our health.
Emotionally we can only feel for it,
But we also realize that we are responsible ourselves
for our own happiness and for our condition.
We are working on health issues throughout the month;
we get an interest in other lifestyles, a diet, etc.
We want to exercise more, move healthier, get a strong condition.
We want to help others, but not at the expense of ourselves!
Fine Full Moon!
© astromedium annette kok

Een reactie posten