maandag 3 juli 2017

Maandprognose juli

Ram
De maand begint moeilijk. Items van vroeger zijn weer actueel. Jij hebt er allang een streep onder gezet, maar het word je toch weer allemaal voorgeschoteld. Het gaat allemaal beter wanneer de Zon in het sterrenbeeld Leeuw komt [23-07]. Met de Nieuwe Maan van 24 juli krijg je zelfs hele goede inzichten.
Stier
Voor jouw sterrenbeeld is het precies omgekeerd met het verhaal van de Ram. Je zit eerst goed in je vel en je voelt je prima, maar naarmate de maand vordert, kruip je meer in je schulp. Dan nemen ook de frustraties toe. Er spelen ook issues over geld.
Tweelingen
Met de planeet van de liefde, Venus, in jouw sterrenbeeld krijg je veel aandacht van je omgeving. Je kan ook met succes nu je uiterlijk of presentatie verbeteren. Helaas staat Venus ook oppositie met Saturnus, waardoor je ook op weerstand en jaloezie van anderen stuit.
Kreeft
De Zon en Mars verlaten rond 22/23 juli jouw sterrenbeeld. Dan moet je het weer allemaal alleen doen, want de steun en hulp van deze paneten voelde soms wel erg prettig. Het was emotioneel, maar wel gedenkwaardig. Tot de Nieuwe Maan van 24 juli kan je er nog van profiteren. Daarna komt het accent meer op je financiën te liggen.
Leeuw
Tot half juli voel jij je moe en ben je minder aanwezig dan anders. Rond 22 juli verandert de sfeer, want je krijgt maar liefst de Zon, Mars in jouw sterrenbeeld en ook nog eens de Nieuwe Maan van 24 juli in jouw teken. Het wordt een belangrijke periode voor jou. Maak je dromen waar, Leeuw!
Maagd
Voor jou breekt er een drukke maand aan. Je krijgt mooie carrièrekansen en de maand juli biedt ook een hele mooie gelegenheid om je netwerk te vergroten. Je bent iets vaker van huis dan anders, maar je geniet er wel van.
Weegschaal
Je bent deze maand heel erg ambitieus. Je krijgt ook wel mooie kansen om hogerop te komen, maar je moet er wel veel voor doen. Je redt het niet alleen, want jouw geluk en succes ligt hem in de samenwerking met anderen.
Schorpioen
Het is tijd voor vakantie. Misschien heb je het er te druk voor, maar er doen zich mooie kansen voor om èn te leren èn hogerop te komen. Je zou hierbij ook aan een studie of workshop kunnen denken. Of gewoon een korte reis en dan weer snel aan het werk.
Boogschutter
Het wordt een interessante maand vol spanning en romantiek, maar ook af en toe met een fikse discussie. Probeer geen ontactische opmerkingen te maken, want dat wordt door je omgeving niet gewaardeerd. Na 22 juli komt de communicatie weer op gang.
Steenbok
De maand juni was niet makkelijk voor jou en ook juli start nog een beetje gespannen. Maar eigenlijk gaat het steeds beter en voel jij je weer als vanouds. Het wordt een mooie maand om iets tot op de bodem uit te zoeken. Sommige Steenbokken ontdekken iets spannends.
Waterman
Het wordt een maand om iets extra op je gezondheid te letten. Wellicht leef jij iets te decadent en sluipen er slechte gewoonten in. het beste kan je tijdens de Nieuwe Maan van 24 juli met een andere levensstijl beginnen. Dan houd je het minstens een half jaar vol.
Vissen
Tot 22 juli ben jij heel gevoelig, maar ook creatief. Je intuïtie maakt overuren. Dan draaien veel planeten in vuurtekens en daar kan jij niet echt goed mee overweg. Je wordt uitgedaagd om van het leven te genieten, lekker artistiek of creatief bezig te zijn. Rond de Nieuwe Maan van 24 juli kan je een nieuwe hobby ontdekken.
©astromedium annette kok
Google Translate
Monthly forecast July
Aries
The month starts hard. Items from earlier are again current. You’ve been on the line for a long time, but it’s all yours. It’s all the better when the Sun comes in the zodiac sign Leo [23-07]. With the New Moon of July 24, you even get very good insights.
Taurus
For your constellation, it’s exactly the opposite of the story of the Ram. You are well in your skin and you feel fine, but as the month progresses you crawl more in your shoulder. Then the frustrations also increase. There are also issues about money.
Gemini
With the planet of love, Venus, in your constellation, you get a lot of attention from your environment. You can also successfully improve your appearance or presentation. Unfortunately, Venus also opposes Saturn, which also strikes you against the resistance and jealousy of others.
Cancer
The Sun and Mars leave your constellation around 22/23 July. Then you have to do it all alone, because the support and help of these panes sometimes felt very pleasant. It was emotional but memorable. Until the New Moon of July 24th you can still benefit. After that, the emphasis will be more on your finances.
Leo
Until mid-July you are tired and are less present than otherwise. Around July 22, the atmosphere changes, because you get the Sun, Mars in your zodiac sign and the New Moon of July 24 in your sign. It will be an important period for you. Make your dreams true, leo!
Virgin
A busy month breaks for you. You get great career opportunities and the month of July also offers a great opportunity to increase your network. You are more often home than usual, but you enjoy it.
Libra
You are very ambitious this month. You also get great opportunities to get up, but you have to do a lot of it. You will not save it alone, because your happiness and success lies with him in collaboration with others.
Scorpio
It’s time for vacation. Maybe you’re too busy, but there are great opportunities to learn and get up. You could also think of a study or workshop. Or just a short trip and then again soon.
Sagittarius
It will be an interesting month of excitement and romance, but sometimes also with a firm discussion. Do not try to make untouched comments, as your environment is not appreciated. After July 22, communication will start again.
Capricorn
The month of June was not easy for you and July also starts a little bit tense. But actually it’s getting better and you feel like you used to be. It’s going to be a great month to find something to the bottom. Some Capricorns discover something exciting.
Aquarius
It will be a month to pay extra attention to your health. Perhaps you live something too decadent and sneak into bad habits. The best can start with a different lifestyle during the New Moon on July 24th. Then you keep it for at least half a year.
Pisces
Until July 22 you are very sensitive, but also creative. Your intuition makes overtime. Then many planets turn into fire signs and you can not really go wrong. You are challenged to enjoy life, be artistic or creative. Around the New Moon of July 24 you can discover a new hobby.
©astromedium annette kok

Een reactie posten