Doorgaan naar hoofdcontent

Volle maan en verduistering van as vrijdag 27 juli volgens Anette Kok

27 Juli er is een Volle Maan rond 22 uur 20 en die is heftig. De Maan en Mars staan samen, altijd al een lastige stand wat gevoelszaken betreft en ook de Zon staat samen met de Node, maar pal er tegenover. Voor de mensen die hun gevoel niet de boventoon laten spelen is het nog de beste oplossing, maar toch lijken we allemaal geconfronteerd te worden met deze lastige Volle Maan. de laatste graad van Waterman op de Ascendant van het moment van de Volle Maan leert ons, dat we in een afronding zitten. Hier spelen lesjes van ego en universele liefde. De liefde voor alles en iedereen die leeft en bestaat tegenover onze egocentrische liefde. Nemen we alles persoonlijk en vliegen we bij het minste en geringste anderen in de haren, of kunnen we mededogen en zelfs liefdevolle gevoelens opvatten voor anderen, die mogelijk zelfs ruzies en situaties uitlokken. Om een liefdevol persoon lief te hebben is niet moeilijk, want dat streelt onze ego, maar om onze tegenstanders, mogelijk zelfs vijanden, of andere opponenten lief te hebben, omdat alles en iedereen onderdeel uitmaakt van het geheel, dat is heel iets anders. De balans die we hierin op mogen maken is de balans van dienstbaarheid versus opoffering. In hoeverre zijn we dienstbaar aan de situatie en in hoeverre treft het ons persoonlijk, waardoor het de richting van opoffering gaat. In dit geval betreft het situaties uit ons dagelijkse leven, maar ook ons werk. Doordat de Zon een conjunctie vormt met de Noordelijke Maansknoop, is het voor ons allen een leerzame periode en krijgen we mooie inzichten.
Happy Full Moon!
©astromedium annette kok
27 Jul there is a Full Moon around 10 pm and it is intense. The Moon and Mars stand together, always a difficult position in terms of feeling and the Sun is together with the Node, but right over it. For the people who do not give their feeling the overtone it is still the best solution, yet we all seem to be confronted with this difficult Full Moon. the last degree of Aquarius on the Ascendant of the moment of the Full Moon teaches us that we are in a conclusion. Here are lessons of ego and universal love. The love for everything and everyone who lives and exists against our self-centered love. We take everything personally and fly at the least and slightest others in the hair, or we can take compassion and even loving feelings for others, who may even provoke quarrels and situations. To love a loving person is not difficult, because that caresses our ego, but to love our opponents, possibly even enemies, or other opponents, because everything and everyone is part of the whole, that is very different. The balance that we can draw on is the balance of service versus sacrifice. To what extent are we of service to the situation and to what extent does it affect us personally, so that it is the direction of sacrifice. In this case it concerns situations from our daily life, but also our work. Because the Sun is a conjunction with the Northern Node, it is an instructive period for all of us and we get beautiful insights.
Happy Full Moon!
©astromedium annette kok
27 Juli um 22 Uhr ist Vollmond und es ist intensiv. Der Mond und Mars stehen zusammen, immer eine schwierige Position in Bezug auf das Gefühl und die Sonne ist zusammen mit dem Knoten, aber direkt darüber. Für die Leute, die dem Oberton nicht ihr Gefühl geben, ist es immer noch die beste Lösung, aber wir alle scheinen mit diesem schwierigen Vollmond konfrontiert zu sein. Der letzte Grad von Wassermann am Aszendenten des Vollmondmoments lehrt uns, dass wir in einer Schlussfolgerung sind. Hier sind Lehren des Egos und der universellen Liebe. Die Liebe für alles und jeden, der gegen unsere selbstzentrierte Liebe lebt und existiert. Wir nehmen alles persönlich und fliegen bei den wenigsten und auch anderen in die Haare, oder wir können Mitgefühl und sogar liebevolle Gefühle für andere empfinden, die sogar Streitigkeiten und Situationen provozieren können. Eine liebevolle Person zu lieben ist nicht schwierig, denn das streichelt unser Ego, sondern unsere Gegner zu lieben, vielleicht sogar Feinde oder andere Gegner, weil alles und jeder Teil des Ganzen ist, das ist ganz anders. Das Gleichgewicht, auf das wir uns stützen können, ist das Gleichgewicht zwischen Dienst und Opfer. Inwiefern sind wir der Situation dienlich und inwiefern beeinflussen sie uns persönlich, so dass es die Richtung des Opfers ist. In diesem Fall handelt es sich um Situationen aus unserem täglichen Leben, aber auch um unsere Arbeit. Weil die Sonne eine Verbindung mit dem nördlichen Knoten ist, ist es eine lehrreiche Zeit für uns alle und wir bekommen schöne Einsichten.
Happy Full Moon!
©astromedium annette kok

Reacties

Populaire posts van deze blog

Boodschap van de engelen over de super bloedmaan

De bloedmaan in teken van een super sterke energie trekt de oogst naar binnen van al dat wat nog verder kan rijpen. we gaan dieper en dieper omdat dit nodig is om geklaard en wel in overgave en in liefde en licht geheeld te wonden van al ons oude karma. Eeuwen en eeuwen hebben we er over gedaan en het is echt de hoogste tijd dat we kettingen verbreken. De bloed maan zegt ook , er zullen oude wonden geopend worden of ze zijn de afgelopen tijd geopend om naar boven te verijzen en het licht zal duidelijkheid geven aan jou om het te willen zien, en aan te gaan. Het bloed van Christus zal ons er aan herinneren dat alleen liefde echt is. Dat wat kan gebeuren zal gebeuren ipv wat zal gebeuren kan gebeuren. Jullie zijn toe aan een totale ommekeer, en dit zijn jullie op aarde al lang mee bezig maar de sluiers worden dunner dus jullie gaan het steeds meer beseffen en zien, waarheid, vertrouwen het bloed geeft dit alles aan. De maan trekt alles naar boven eb en voed, aan jou om het weer te late…

Heb jij ook zo'n last van...

Slecht slapen, geen contact met de aarde, alsof er een wals over je lichaam is gereden, ademhaling van slag, moeheid, hoofdpijn, duizeligheid, diepe emoties, hartkloppingen, nog gevoeliger voor geluiden, voeding, geuren, waarnemingen? Dan heb je behoorlijk last van de 11:11 energieën. Energieën welke naar aarde komen zijn heftig maar gelijk subtiel. Ons lichaam moet zich aanpassen aan hogere energieën, vandaar deze klachten. Schoning op nog diepere laag( Atlantis, Lemurie schoning) dit betekend dat ons lichaam energieën aan het loslaten is, ook hier kunnen weer klachten van ontstaan. Je kan zomaar beelden, inzichten, visoenen krijgen uit vorige levens. In deze energieën is zeker een rust en enorme liefde voelbaar, het hart, en het thymus chakra gaan nog meer open. De aarde is bezig om ook mee te gaan in de transformatie, water is zuiverend, water zal zeker nog centraal staan op aarde de komende tijd. Ook kun je het gevoel hebben dat je stil staat, er niets gebeurt.Wel nu dit lijkt ma…

Bericht van aartsengel Michael

Er zijn veel engelen op aarde op dit moment. Velen van jullie zijn engelen op hoger niveau We willen dat je weet dat je niet alleen bent; je hebt onze steun, liefde, leiding en bescherming. We weten dat je je anders voelt en vaak verkeerd wordt begrepen. Je bent gevoeliger zijn dan de rest, en je voelt de aardse ergernissen meer dan anderen. Als iemand door emotie gaat voel je dit ook. Vandaag brengen we je meer energetische bescherming rond je energieveld. Dit zal je helpen en voel je meer geaard, geliefd en veilig. Als je er om vraagt brengen we een sterker licht uit de engel rijken rond je aura terwijl je slaapt. Aartsengel Michael, zijn licht van bescherming is erg sterk. Dit is een moeilijk (aards) proces.....ga het aan! We zijn altijd bij je!
© Engelen om je heen